top of page

אז למה לי פוליטיקה עכשיו?

פוליטיקה כחלק מכישורי החיים שאנו מקנים לתלמידים במערכת החינוך

הפוליטיקה אינה נלמדת כתחום דעת ואינה מהווה מארגז הכלים אותו אנו מקנים ילדינו במערכת החינוך הפורמלית. זאת בניגוד גמור לכך שהפוליטיקה משפיעה באופן דרמטי על חיינו, והיא הגורם המתווך את מערכות היחסים בינינו כחברה. הסיבה המרכזית לכך היא שהפוליטיקה ממותגת באופן שלילי ולפיכך סובלת ממוניטין בעייתי. 

לאורך השנים הצעתי מגוון יוזמות לשילוב הוראת הפוליטיקה במערכת החינוך כתחום דעת חשוב ומרכזי לעיצוב האזרחים העתידיים של מדינת ישראל. בחלק מהמקרים אף נרשמה התעניינות משמעותית לא רק בקרב הילדים אלא גם ובעיקר בקרב צוותי החינוך והמנהלים. 

אני מזמין כל אחד ואחת לשיח וללמידה משותפת בדרך להפיכת היכולות הפוליטיות לחלק בלתי נפרד מהכלים אותם אנו מקנים לילדינו. 

bottom of page