top of page

תכנון מדיניות, פיתוח ארגוני ובינוי קהילה: עיר, קהילה ואסטרטגיה

תכנון מדיניות, פיתוח ארגוני ובינוי קהילה מהווים היום כותרות ענק מעומעמות למדיי הצופנות מגוון פעולות. קל מאוד לקחת שיתוף ציבור ולעשות בו שימוש ציני, קל להפוך כל דבר למדיניות ואסטרטגיה כבר מזמן הפכה לכל פעולה ששחקן עושה בתכנית ריאליטי... 

הגישה המיוחדת שלנו לנושאים הללו קשורה קודם כל במרכזיות האנשים בתהליך ובהכשרתם להבנתו. הכשרה זו קשורה  לרתימה אפקטיבית של כל מחזיקי העניין לתכנון העבודה ולהשגת יעדי התכנון בטווח הארוך מאוד. כיוון שכך, אנו מבהירים ששיתוף ציבור קשור בתרבות השיתוף בקהילה, מדיניות היא אמצעי ולא מטרה ושאסטרטגיית פעולה קשורה קודם כל באנשים ולא בתהליכים. 

זאת הסיבה לכך שאחת המטרות שלנו בעבודה היא ביסוס תשתית להמשך העבודה ולפיתוח ההון האנושי בהינתן כל תרחיש שהוא. 

שיתוף ציבור placemaking
bottom of page